Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaru Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Juraj Šarmír - SAJO, so sídlom P. Horova 11, 84108 Bratislava, IČO 34300104 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci" alebo "dodávateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.probiliard.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.probiliard.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.6 Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


1.7 Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Juraj Šarmír - SAJO, určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu Internetový obchod www.probiliard.sk pre fyzické alebo právnické osoby.


1.8 Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


1.9 Prevádzkovateľ nemá zriadené vlastné odberné miesto.


1.10 Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí pri fyzickej osobe (nepodnikateľ) obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, mailovú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru; pri fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe názov podnikateľského subjektu (firmy), meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
2.2 Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Telefonické overovanie objednávky predávajúci vykonáva spravidla iba v prípadoch, kedy objednávka neobsahuje všetky povinné údaje (podľa čl. 2.1) alebo sa tieto javia ako zmätočné.
2.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že v čase prijatia objednávky už nemal na sklade požadované množstvo tovaru, prípadne na základe inej z objektívnych príčin nemohol daný tovar objednať u dodávateľa alebo v prípade inej objektívnej príčiny, kvôli ktorej predávajúci nemohol dodať objednaný tovar.
2.4 V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
2.5 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.
2.6 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, mail atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2.7 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.8 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.9 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Juraj Šarmír - SAJO.
2.10 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2 .

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku použitia tovaru a zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Hranie s biliardovým tágom má za dôsledok použitie a zbrúsenie kože na špici,prípadne drobné či väčšie známky použitia biliardového tága, čo znižuje jeho cenu.Predávajúci si preto vyhradzuje právo, ak tovar po vrátení v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy bude javiť známky použitia, o náhradu za zníženie hodnoty nového tovaru. Obvzlášť pokiaľ tovar bude biliardové tágo,ak bude nutné meniť kožu na špici po vrátení kupujúcim,ide o zásah, ktorý znižuje hodnotu tovaru, nakoľko pri výmene kože na špici je nutné brúsenie kostice, lepenie a ďaľšie úpravy, čo mení biliardové tágo oproti stavu, v akom bolo nové biliardové tágo dodané od výrobcu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu:

 

Juraj Šarmír - SAJO 

P. Horova 11

Bratislava

84108


(na tento účel si môžete skopírovať náš vzor na písomné odstúpenie od zmluvy)

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.3 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti všetky platby kupujúcemu, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka prevádzkovateľ. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude kupujúcim doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Tovar  kupujúci zašle späť poštou/zasielateľskou spoločnosťou (nie na dobierku/dobierky prevádzkovateľ neprijíma) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

- kontaktovať nás (viď adresu na odstúpenie od zmluvy) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí.
  -ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko prevádzkovateľ neručí za jeho prípadnú stratu na ceste od kupujúceho k prevádzkovateľovi. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho (kupujúceho) naspäť.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené na stránke http://www.probiliard.sk/informacie/doprava/doprava/


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Juraj Šarmír - SAJO si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov pokiaľ balík má váhu nad 3 kg je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Juraj Šarmír - SAJO uvedené pri objednávke cez eshop a v mailovej notifikácií alebo platbou platobnou kartou.

Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru .

 

7.3 Hotovostne (na základe telefonického dohovoru) v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená. 

 

7.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny možnosti platby po vytvorení objednávky zákazníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka platbu za tovar prevodom na účet (pred dodaním tovaru zákazníkovi) na základe vystavenej predfaktúry najmä vzhľadom k situácii, ak zákazník v minulosti neprevzal tovar objednaný na dobierku.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru alebo je termín dodania pri tovare na objednávku dohodnutý telefonicky.

 

8.2 Každý si môže skontrolovať status objednávky po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom dodávateľskej firmy na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky a EU.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.8 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nekorektných alebo nefunkčných kontaktných údajov ( adresa,telefón,mailová adresa),taktiež v prípade, ak kupujúceho nie je možné kontaktovať na kontaktné údaje, ktoré o sebe uvedie kupujúci do objednávky tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s kupujúcim aj v prípade,ak príde k zmene podmienok u dodávateľa (veľkoobchod) tovaru.  

 

8.9 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi tovaru.   

 

8.10 Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať (vrátane neprebratej dobierky). V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.  

 

8.11 Ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci mu neprevzatý tovar (vrátane neprebratej dobierky) uskladní za poplatok (Občiansky zákonník oddiel o spotrebiteľských zmluvách). V tomto prípade predávajúci bude účtovať zákazníkovi za uskladnený neprevzatý tovar poplatok 2,- € / za každý kalendárny deň až do doby prevzatia objednaného tovaru zákazníkom. Lehota na prevzatie neprevzatého uskladneného tovaru je 30 dní, počas ktorých predávajúci bude skladovať tento neprevzatý tovar. Po skončení lehoty 30 dní bude zrušená rezervácia na tento neprevzatý tovar.  

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Juraj Šarmír - SAJO  a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Juraj Šarmír - SAJO je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.4 V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
9.5 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
9.6 Prevádzkovateľ Juraj Šarmír - SAJO, nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
9.7 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
9.8 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamovať tovar neodkladne po zistení vady výrobku. Pri uplatnení reklamácie kupujúci môže použiť reklamačný formulár na stránkach www.probiliard.sk . Kupujúci  musí doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry dodanej s tovarom predávajúcemu . Pri uplatnení záruky kupujúci môže kontaktovať predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
9.9 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, môže predávajúci zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
9.10 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním alebo skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Juraj Šarmír - SAJO

P. Horova 11
84104 Bratislava

Slovenská Republika

9.11 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.probiliard.sk

10.1 Spoločnosť Juraj Šarmír - SAJO upozorňuje, že informácie uvedené na www.probiliard.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Juraj Šarmír - SAJO môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť Juraj Šarmír - SAJO nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

Prevádzkovateľ - náš internetový obchod www.probiliard.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 

  • Prevádzkovateľ zhromažďuje so súhlasom kupujúcich ich osobné údaje a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie a to výhradne v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
  • Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje svoj súhlas, že ho dodávateľ môže e-mailom a telefonicky informovať o novinkách, ponukách, inzercii a ponúkať mu účasť v anketách a prieskumoch trhu.
  • Informácie o kupujúcich, sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenkej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jej písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
  • Osobné údaje kupujúcich, prevádzkovateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe okrem zmluvného dopravcu, na zaistenie doručeného tovaru, či spoločnostiam zaisťujúce marketing pre dodávateľa.
  • Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.
  • Svoj nesúhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, môže kupujúci kedykoľvek odvolať. 
  • Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

 

 

12.  Záverečné a prechodné ustanovenia

 

12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
12.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
12.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
12.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
12.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.
12.6 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ nadobúdajú platnosť a účinnosť 2. apríla 2016.

                                                                                                                                                                              

Copyright 2016 - 2018 © www.probiliard.sk