Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa  

Pravidlá a zásady spracovávania osobných údajov firmou Juraj Šarmír - SAJO


Vážený zákazník,

v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov zo strany firmy Juraj Šarmír - SAJO, ako prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Zákona“).

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Juraj Šarmír - SAJO, so sídlom P.Horova 11, 84180 Bratislava, IČO: 34300104, vydaný Okresným Úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-9220 (ďalej aj ako „firma Juraj Šarmír - SAJO“).

1.1. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba nebola firmou Juraj Šarmír - SAJO určená.

2. Pojem spracúvanie osobných údajov

Pojem spracúvanie osobných údajov zahŕňa akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

3. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Firma Juraj Šarmír - SAJO spracúva osobné údaje najmä svojich zákazníkov, žiadateľov a záujemcov o poskytnutie služby, osôb dotknutých poskytnutou službou a osôb, s ktorými má zmluvný vzťah.

4. Kategórie osobných údajov

Firma Juraj Šarmír - SAJO  spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

4.1. Identifikačné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné pre jednanie o zmluvnom vzťahu, pre plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, pre splnenie povinností podľa právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov firmy Juraj Šarmír - SAJO ako i pre účely identifikácie dotknutej osoby. Pri uzavretí zmluvy, kúpe tovaru či poskytnutí služby niektoré osobné údaje a dokumenty poskytujete firme Juraj Šarmír - SAJO povinne. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť či v ňom pokračovať (resp. poskytnúť príslušnú službu alebo uskutočniť predaj tovaru).:

a) pri podnikateľských subjektoch (právnická a fyzická osoba podnikateľ) – obchodný názov, meno, priezvisko, titul, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, adresa prevádzky, e-mail, telefónne číslo, informácie o bankovom účte (číslo účtu, adresa banky);

b) pri fyzických osobách (nepodnikateľoch) meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, pokiaľ si to bude vyžadovať povaha poskytovanej služby, tak aj informácie

o bankovom účte (číslo účtu, adresa banky) a čísle OP/pasu;

c) pri zasielaní tovarov sa spracúva aj doručovacia adresa a adresa fakturačná;

d) informácie o vykonaných platbách a odberaných službách a tovaroch.

4.2. Identifikačné údaje dotknutej osoby, ktoré budeme spracúvať na účely priameho marketingu len so súhlasom dotknutej osoby:

f) meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, informácia o poskytnutých službách.

5. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je (podľa GDPR čl.6, ods.1):

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

b) plnenia zákonnej povinnosti firmy Juraj Šarmír - SAJO;

c) oprávnené záujmy firmy Juraj Šarmír - SAJO alebo tretej strany.

6. Účely spracúvania osobných údajov zo strany firmy Juraj Šarmír - SAJO

6.1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z titulu právneho základu bez súhlasu dotknutej osoby.

6.1.1. Spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a ktoré je nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti firmy Juraj Šarmír - SAJO:

a) poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby súvisiacich s predmetom činnosti firmy Juraj Šarmír - SAJO, a to najmä predaj a kúpa tovaru a služieb, technická podpora, spracovanie ponúk

b) uzatváranie, evidencia a správa zmlúv;

c) spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov a v elektronických účtovných systémoch;

d) vybavovanie reklamácií a sťažností;

e) vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona;

f) vedenie evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovanie

g) správa registratúry (t.j. správa všetkých informácií a dokumentov, ktoré vznikli z činnosti firmy Juraj Šarmír - SAJO) ;

h) odovzdávanie osobných údajov tretím osobám, ktoré firma Juraj Šarmír - SAJO využíva k plneniu povinností vyplývajúcich z činnosti firmy Juraj Šarmír - SAJO a ktoré sú v zmluvnom vzťahu s firmou  Juraj Šarmír - SAJO (viď bod. 7).

6.1.2. Spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov firmy Juraj Šarmír - SAJO alebo tretej strany:

i) štatistické spracovanie;

j) súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok;

k) informovanie o zmenách obchodných a prevádzkových podmienok (napr. zmena cien,  zmena adresy prevádzky, spôsobu a termínu doručovania tovarov a pod.) ;

l) spracovanie prijatých telefonických hovorov a prijatej poštovej komunikácie, aj elektronickej (pasívny telemarketing) ;

m) zisťovania kvality služieb a tovarov, vývoj nových služieb a tovarov

6.2. Spracúvanie osobných údajov len so súhlasom dotknutej osoby, tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať viď. bod9 a10:

n) priame marketingové služby - newsletter, mailová komunikácia (elektronicky, poštou), elektronické formuláre, telefonické ponuky za účelom informovania zákazníka o novinkách, zvýhodnených ponukách, službách a tovaroch

poskytovaných firmou Juraj Šarmír - SAJO.

7. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje môžu byť sprístupnené / odovzdané tretím stranám:

a) orgány činné v trestnom konaní, správcovia daní, súdni exekútori;

b) Úrad pre ochranu osobných údajov, Národná banka Slovenska či iné orgány dohľadu v rámci výkonu ich zákonných právomocí;

c) súdy, rozhodcovské súdy, súdni exekútori, osoby poverené vymáhaním nárokov vyplývajúcich zo zmlúv či iného právneho jednania v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie nárokov firmy Juraj Šarmír - SAJO;

d) poskytovatelia služieb pre doručovanie tovaru zákazníkovi;

e) osoby poverené výkonom činností pre firmu Juraj Šarmír - SAJO na základe zmluvného vzťahu (napr. montážne firmy, servisní technici);

f) žiadatelia o služby (najmä koncový zákazník, ktorý žiada o sprostredkovanie práce alebo servisu, tomu budú poskytnuté osobné údaje montážnej firmy, s ktorou má firma Juraj Šarmír - SAJO zmluvný vzťah)

g) poskytovatelia služieb priameho marketingu – newsletter, elektronické služby (napr.MailChimp, Google Anlytics)

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Firma Juraj Šarmír - SAJO ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

9. Doba uchovávania osobných údajov

Firma Juraj Šarmír - SAJO je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty, občiansky zákonník, obchodný zákonník a pod.).

9.1. Účtovné doklady a účtovné záznamy a osobné údaje spracúvané za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb budú spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

9.2. Ak prejavíte záujem o uzavretie zmluvy alebo poskytnutie služby či nákup tovaru, ale nakoniec k tomuto úkonu nedôjde, Vaše osobné údaje budú vymazané do 24 mesiacov, od ukončenia komunikácie o uzavretí zmluvného, obchodného vzťahu či poskytnutí služby.

9.3. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. V prípade súhlasu na účel priameho marketingu budú osobné údaje spracúvane po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda po dobu 24 mesiacov, prípadne do doby, než svoj súhlas odvoláte alebo požiadate o výmaz osobných údajov.

10. Práva dotknutej osoby

a) právo požadovať od firmy Juraj Šarmír - SAJO prístup k svojim osobným údajom;

b) právo na opravu osobných údajov;

c) právo na vymazanie osobných údajov;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

e) právo namietať spracúvanie osobných údajov;

f) právo na prenosnosť osobných údajov;

g) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov);

h) právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči firme Juraj Šarmír - SAJO si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti podanej poštou na adresu firmy Juraj Šarmír - SAJO alebo elektronicky na emailovú adresu gdpr@probiliard.sk. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu.

11. Bezpečnosť 

Na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov vynakladáme primerané technické a organizačné opatrenia podľa článku 32 GDPR. Implementovali sme rôzne bezpečnostné riešenia, napr. prostriedky fyzickej povahy – mechanická zábrana vstupu do chráneného priestoru, kontrola prístupu zamestnancov, ochrana pred neoprávneným prístupom do databáz informačnoho systému pomocou hesiel, kódovanie, anonymizácia dát, detekcia škodlivého kódu, antivírusová ochrana, zálohovanie dát a iné organizačné postupy, ktoré musí oprávnená osoba dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov.

Firma  Juraj Šarmír - SAJO je oprávnená vykonávať zmeny v pravidlách a zásadách o spracúvaní osobných údajov

tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a legislatívne úpravy. Aktuálna verzia pravidiel bude vždy zverejnená na našej web stránke www.probiliard.sk.

Ak nie ste spokojní s tým ako sú vaše osobné údaje spracúvané alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv, máte možnosť proti firme Juraj Šarmír - SAJO podať sťažnosť kontrolnému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7 (www.dataprotection.gov.sk). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na email: gdpr@probiliard.sk

Spracované dňa 23.5.2018

Juraj Šarmír – SAJO

P. Horova 11

84180 Bratislava

Tel: +421944610600

email: gdpr@probiliard.sk

www.probiliard.sk

 

 

Ochrana osobných dát

Dodávateľ - náš internetový obchod www.probiliard.sk sa v plnej miere riadi zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 

  • Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom kupujúcich ich osobné údaje a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie a to výhradne v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
  • Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje svoj súhlas, že ho dodávateľ môže e-mailom a telefonicky informovať o novinkách, ponukách, inzercii a ponúkať mu účasť v anketách a prieskumoch trhu.
  • Informácie o kupujúcich, sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenkej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jej písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
  • Osobné údaje kupujúcich, dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe okrem zmluvného dopravcu, na zaistenie doručeného tovaru, či spoločnostiam zaisťujúce marketing pre dodávateľa.
  • Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.
  • Svoj nesúhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, môže kupujúci kedykoľvek odvolať. 
  • Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2024 © www.probiliard.sk