vzor na písomné odstúpenie od zmluvy

Úvod Dodanie tovaru Obchodné podmienkyvzor na písomné odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade,  ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
 internetový obchod: www.probiliard.sk

 


PREDÁVAJÚCI:


Juraj Šarmír - SAJO

P. Horova 11

841 08 Bratislava

IČO: 34300104

e-mail: 

 

SPOTREBITEĽ  (kupujúci):  *


Meno a priezvisko: ............................................................

Ulica a číslo: ......................................................................

PSČ a mesto: .....................................................................

Telefón: ..............................................................................

e-mail: ...............................................................................

 

   Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: *

1. .............................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................

 

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* .................................. €

a vrátenie nákladov na dopravu: * ................................................€

                                        SPOLU:* ..................................................€

 

 

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

     - prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

 

 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

- Dátum objednania tovaru: ............................

- číslo objednávky: *  .......................................

- číslo faktúry/ zo dňa: ....................................

- Dátum prevzatia tovaru: * ...................... prostredníctvom dopravcu: ..............................................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj): .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *

a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy

b/ tovar, ktorý vraciam

c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe

d/ príslušenstvo k tovaru

e/ .....................................

f/ .....................................

 

 

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.


Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, podľa
 ktorého sa vrátenie tovaru uplat
ňuje a Obchodné podmienky,
ktoré sú zverejnené na našom e-shope.

 

 

 

- položky označené * sú povinné

- čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte

- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji

 

 

 

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva
 spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

 

Dátum: * .................................                                                                                          

 

                                                                                                     Podpis spotrebiteľa
                                                                        (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *

Copyright 2016 - 2024 © www.probiliard.sk